Obec Lukavica

 • oprava mosta v obci
 • príprava pod asfaltovanie cesty
 • pokládka dlažby rôzneho typu
 

Obec Lukavica nová časť

 • pokládka obrubníkov
 • výstavba novej cestnej komunikácie - príprava lôžka pod asfaltovanie
 • montáž nádrže na AT stanicu
 • výstavba chodníkov
 • nové pouličné osvetlenie

Zvolen - Sokolská ulica

 • výburanie starého asfaltu
 • vybudovanie nových chodníkov
 • vybudovanie uličných vpustí
 • osadzanie dopravného značenia
 

Výstavba Mc Donalds Zvolen

 • kanalizácia
 • vodovod
 • plynovod
 • parkoviská + chodníky
 • nové cesty + úprava okolia
 • dopravné značenie
 • všetky obslužné práce

obec Dobrá Niva

Zakladanie spodnej stavby s priľahlými komunikáciami
 • planírovanie a výkop základových rýh, pätiek a jám s podporným pažením
 • pílenie asfaltových a betónových plôch
 • výroba výstužných oceľových košov do bet. konštrukcií
 • betonárske práce (pásy, pätky, dosky, rampy,piliere)
 • murárske práce (porfix, debniace tvárnice)
 • osádzanie bet. požiarných nádrží a žúmp
 • budovanie odvodňovacích priepustov, rigolov a drenážnych rebier
 • budovanie cestných komunikácií a parkovacích plôch na nestabilnom podloží (tzv.mäkké íly) metódou roznášaích štrkových vankúšov
 • napájanie inžinierských sietí (voda,kanalizácia)
 • odvoz a dovoz stavebných sypkých hmôt

dvor Zvolenská Slatina

Renovácia súkromného dvora
 • odvoz stavebného odpadu
 • výkop rýh pre základové pásy
 • vybudovanie spevnených podkladov s makadámu a štrkodrvy
 • budovanie múrov z debniacich tvárnic DT 20 s výplňou bet.
 • výroba betónovej plochy pod altánok
 • osadenie kanalizačnej vpuste s čistiacimi kotlíkmi a kanalizačným potrubím
 • osadenie drenážnych rúr s vyustením
 • osadenie parkových obrubníkov
 • pokládka zámkovej dlažby
 • odvoz a dovoz stavebných sypkých hmôt

Detva- časť Kostolná

Budovanie obslužnej,ochrannej a oddychovej zóny
 • výkopové práce (ryhy, jamy,sadové úpravy, zásypy)
 • rozrušenie kamenného brala hydraulickým kladivom
 • viazanie armovacích košov
 • pokládka kanalizačných, drenážnych, vodárenských rozvodov
 • osádzanie kanalizačných šachiet a vpustí
 • betonárske práce (základové pásy, pätky, platne, oporné múry z DT
 • osádenie žúmp
 • odvoz a dovoz stavebných sypkých hmôt
 • zásypy múrov s odvodnením

usadlosť Kráľová pri Zvolene

Renovácia súkromného dvora
 • sňatie vrstvy zeminy pod spevnenú komunikáciu
 • beracie práce bet. schodísk, bet. platne a chodníka
 • výkop ráh pre základové pásy
 • murovanie z debniacich tvárnic DT
 • šalovanie a betonáž terénych schodísk, alt. platne, podstenných chodníkov
 • osádzanie parkových obrubníkov
 • kladenie andezitových kociek (zámková dlažba)
 • ťahanie oplotenia

Aquapark Kováčová

 • vybudovanie daždovej a splaškovej kanalizácie
 • vybudovanie nového vodovodu
 • zemné práce pre pokládku potrubia termálneho prameňa
 • zemné práce pre pokládku rozvodov elektriny
 • zemné práce pre generálneho dodávateľa
 • výkopy – základov a montážnych jám
 • obslužné práce strojmi na stavenisku

Súkromný dvor Môťová

 • Vybúranie starého oporného múru
 • Odstránenie dlažby
 • Odkopanie a zväčšenie parkovacej plochy
 • Vybudovanie nových terás a chodníkov
 • Celkové odvodnenie pozemku – oddrenážovanie
 • Vybudovanie odvodňovacích žľabov
 • Postavenie nového oporného múru
 • Obloženie múrov prírodnou skalou
 • Pokládka dlažby a schodišťa s palisád
 • Doasfaltovanie okraja a spojenie s cestou

Súkromný dvor Očová

 • Výmena dlažby a podložia na dvore
 • Demontáž dlažby
 • Vybúranie obrubníkov
 • Demontáž nestabilného podložia pod dlažbou
 • Odvodnenie pozemku – drenáž+daždová kanalizácia
 • Pokládka obrubníkov a dlažby
 • Odvoz a likvidácia odpadu